Podstawowe polecenia

Z Wiki Powered by Tomasz Kobus
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej lista najbardziej podstawowych poleceń wykorzystywanych na co dzień podczas pracy z systemem Linux:

 1. Logowanie
  1. passwd - zmiana hasła aktualnego użytkownika
  2. su tomek - zalogowanie się na konto użytkownika "tomek"
  3. w - pokazuje informacje nt. aktualnie zalogowanych użytkowników w systemie
  4. finger tomek - pokazuje informacje nt. użytkownika "tomek"
  5. logout - wylogowanie użytkownika z terminala
  6. exit - wyjście użytkownika z terminala/powłoki
 1. Poruszanie się po katalogach
  1. cd - przejście do katalogu domowego
  2. cd pliki - przejście do katalogu "pliki"
  3. cd /home/user/pliki - przejście bezwzględne to katalogu "pliki"
  4. cd ../. - przejście do katalogu znajdującego się niżej
  5. pwd - wyświetla ścieżkę do aktualnego katalogu w którym znajduje się użytkownik
 2. Operacje na plikach i katalogach
  1. mkdir pliki - utworzenie katalogu "pliki"
  2. rmdir pliki - usunięcie katalogu "pliki" (jeżeli jest pusty)
  3. rm -r pliki - usunięcie katalogu "pliki" (jeżeli nie jest pusty)
  4. touch plik - utworzenie pliku o nazwie "plik"
  5. rm plik - usunięcie pliku o nazwie "plik"
  6. cp plik kopia_pliku - kopiuje plik o nazwie "plik" do pliku o nazwie "kopia_pliku"
  7. mv plik katalog/ - przeniesie plik o nazwie "plik" do katalogu o nazwie "katalog"
  8. mv plik plik_nowy - zmieni nazwę pliku "plik" na "plik_nowy"
  9. gzip -d archiwum.gz - rozpakowanie zawartości pliku archiwum.gz
 3. Wyszukiwanie plików i katalogów
  1. ls - wyświetla aktualną listę plików i katalogów w aktualnie znajdującej się ścieżce
  2. ls -la - j.w wraz z informacjami o nadanych prawach dostępu, jego właścicielach i grupach do których należą
  3. locate plik - wyszukuje w systemie pliki i foldery o nazwie "plik" lub zawierające w nazwie fragment "plik"
  4. less plik - szybkie przeglądanie zawartości pliku "plik"
 4. Zarządzanie oprogramowaniem (Debian)
  1. apt-get install przeglądarka - instaluje w systemie program o nazwie "przeglądarka"
  2. apt-get remove przeglądarka - kasuje z systemu program o nazwie "przeglądarka" (pozostawiając pliki tylko konfiguracyjne)
  3. apt-get purge przeglądarka - j.w wraz ze wszystkimi plikami konfiguracyjnymi programu "przeglądarka"
  4. apt-get autoremove - kasuje z systemu niewykorzystywane biblioteki i paczki zależne, które nie są już wykorzystywane (np. po odinstalowaniu w/w programu "przeglądarka")
 5. Zarządzanie prawami dostępu
  Prawa dostępu: r - read (odczyt), w - write (zapis), x - execute (wykonanie)
  Grupy użytkowników: u - user (właściciel), g - group (grupa), o - other (inni)
  1. chmod +r plik - nadanie prawa do odczytu pliku
  2. chmod +w plik - nadanie prawa do modyfikacji pliku
  3. chmod +x plik - nadanie prawa do wykonania pliku
  4. chmod +rx plik - nadanie prawa do odczytu i wykonania pliku
  5. chmod u+r plik - nadanie prawa właścicielowi pliku do jego odczytu
  6. chmod g+w plik - nadanie prawa grupie do modyfikacji pliku
  7. chmod x+o plik - nadanie prawa wykonania pliku wszystkim pozostałym użytkownikom
  8. chmod -R +x folder - nadanie danemu folderowi i całej jego zawartości prawo wykonywania
 6. Zarządzanie procesami
  1. ps - wyświetla listę procesów uruchomionych przez użytkownika
  2. ps a - wyświetla listę procesów wszystkich użytkowników
  3. top - dynamiczna lista procesów
  4. kill 1010 - zamyka proces o PID = 1010
  5. kill -9 1234 - zabija bezwarunkowo proces o PID = 1234
  6. killall opera - zamyka wszystkie procesy mające w nazwie "opera"
 7. Zarządzanie dyskami
  1. df -h - wyświetla listę dysków, partycji i ich pojemności
  2. df -h /dev/sda1 - j.w. dla ścieżki /dev/sda1
  3. du -sh katalog - podaje zajętość miejsca danego katalogu
  4. du -h katalog- podaje zajętość miejsca poszczególnych podkatalogów
  5. mount -t ext4 /dev/sdb1 /home - montuje partycje "sdb1" z dysku "sdb" do katalogu "home"
  6. umount /dev/sdb1 - wymontowuje partycję "sdb1" z katalogu "home"